Статут

У складу са одредбама чл.  10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Оснивачкој скупштини Удружења стрипских уметника Србије, одржаној 12.06.2010. године, усвојен је следећи:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА СТРИПСКИХ УМЕТНИКA СРБИЈЕ

Члан 1.

Удружење стрипских уметника Србије (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области афирмисања стрипске уметности.

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 1. окупљање и организовање професионалних стрипских уметника Србије у циљу реализације и заштите њихових права из рада, односно ауторских и професионалних права
 2. унапређење и развој стрипског стваралаштва
 3. унапређење положаја и заштита права самосталних уметника, нарочито у погледу права на плаћање доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање на терет буџетских средстава
 4. организовања традиционалних, групних и самосталних изложби и других манифестација из области стрипа, у земљи и иностранству
 5. афирмације струке и стваралаштва у интересу ширих друштвених потреба
 6. прибављања средстава ради реализације делатности чланова и обављања послова рекламе и маркетинга за потребе чланова, те прикупљања података о потребама за радом и услугама чланова трећим лицима и пласмана истих на економским принципима
 7. заступања чланова Удружења при закључивању уговора са трећим лицима и пружања правне помоћи у заштити њихових моралних и материјалних ауторских права
 8. информисање чланова у сврху сталног стручног усавршавања и сарадње
 9. афирмисања делатности, стручног угледа чланова и реализације економског вредновања њиховог рада
 10. укључивања у одговарајуће друштвене активности ради популаризације делатности чланова и остварења друштвено признатих вредности
 11. сарадње са другим сродним домаћим и иностраним удружењима и организацијама, односно са предузећима, фондовима, организацијама и локалном управом ради унапређења уметничког стваралаштва, угледа и статуса својих чланова
 12. остваривања и подстицање издавачке делатности из области стрипа,
 13. организовање симпозијума, предавања, семинара, курсева и др. из области стрипске уметности
 14. организовања документационе службе за стручно изучавање стрипске уметности, као и банку података
 15. обављања и других делатности у функцији остваривања циљева ради којих је Удружење основано.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. прикупља и обрађује архивску грађу из области стрипске уметности (на пример, оснива библиотеку, филмотеку стрипова, старих и нових уз помоћ донација и спонзорства – чланови се могу позвати да Удружењу без накнаде уступају одређени број копија својих реализованих дела итд...)
 2. организује ауторски сервис за потребе својих чланова (посредује у уговарању уступања ауторских права, стара се о наплати ауторских права и обавља друге послове по овлашћењу аутора у циљу заштите његових ауторских права)
 3. организује стручне скупове, саветовања, семинаре, уметничке колоније, студијска путовања и друге облике едукације у области стрипске уметности
 4. обавља излагачку и издавачку делатност у области стрипске уметности у складу са позитивним прописима
 5. организује едукацију будућих стваралаца, поготово деце и омладине у области стрипске уметности
 6. издаје интерни информативни билтен за своје чланове
 7. конкурише својим пројектима на домаћим и иностраним конкурсима

Члан 4.

Назив Удружења је: «Удружење  стрипских уметника Србије».
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата Статут Удружења, поднесе молбу за учлањење Уметничком савету Удружења и добије сагласност Скупштине Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство, на предлог Уметничког савета Удружења, доноси Скупштина Удружења и о томе у року од 15 дана од дана доношења одлуке обавештава подносиоца пријаве.  
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници
Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор,  Уметнички савет и Суд части.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4.бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора, Уметничког савета и  Суда части;
5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
7. одлучује о висини чланарине за следећу годину.
8. разматра све теме и евентуалне проблеме настале између два редовна годишња заседања.
9. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна четвртина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који управља радом Удружења између два заседања Скупштине Удружења и стара се о спровођењу одлука Скупштине и циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију највише за још један узастопни мандат.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.


Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима Удружења;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.
8) одлучује о иступима у јавности који су од интереса за Удружење.
9) одлучује о покретању евентуалних судских спорова и учешћу у њима.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна већина чланова Управног одбора, доноси простом већином гласова свих чланова Управног одбора.

Члан 13.


Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има пет чланова које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје две године и могу бити поново бирани највише за још један узастопни мандат.
Председник Надзорног одбора или други члан Надзорног одбора кога он овласти има право да присуствује свим седницама органа и тела Удружења.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Уметнички савет има 15 чланова које бира Скупштина Удружења. Мандат чланова Уметничког савета траје две године и могу бити поново бирани највише за још један узастопни мандат.
Уметнички савет врши селекцију и даје оцену уметничког доприноса ауторског дела из области стрип уметности, и о томе на захтев члана издаје одговарајућа стручна уверења.
Уметнички савет жирира и одабира уметничка дела за поједине изложбе, пројекте и публикације Удружења.

Члан 15.

Суд части расправља и одлучује о моралној одговорности члана Удружења за дела повреде одредби Статута и Кодекса понашања чланова Удружења.
Суд части има 5 чланова које бира Скупштина Удружења. Суд части расправља и одлучује у већу од 3 члана које именује председник Суда части. Мандат чланова Суда части траје две године и могу бити поново бирани највише за још један узастопни мандат.
Поступак пред Судом части регулише се Кодексом понашања чланова удружења и Правилником о раду Суда части.

Члан 16.

Удружење има три секције, одређене према сродним делатностима у области стрипске уметности, и то:

 1. Ликовна секција
 2. Сценаристичка секција
 3. Публицистичко-истраживачка секција

У Управном одбору, Уметничком савету и Суду части треба да буду заступљени представници сваке секције.
Секције немају статус правног субјекта и не могу самостално да доносе одлуке, већ своје предлоге достављају органима Удружења.
Начин рада секција регулише се посебним правилником.

Члан 17.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, електронском поштома, објављивањем на интернет страни Удружења, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 18.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним уметничким удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 19.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, спонзорства и на други законом дозвољен начин.

Члан 20.

Удружење прибавља средства и продајом својих публикација, односно обавља привредну делатност: 22110 – издавање књига, брошура, стрипова и других публикација.
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 21.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области стрипске уметности.
Добит остварена обављањем привредне и друге профитне делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 22.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 23.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Музеј примењене уметности у Београду.

Члан 24.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој зони исписано: «Удружење стрипских уметника Србије», у доњој зони је исписано «Београд», а у средини је графички приказан заштитни знак Удружења стрипских уметника Србије.
Графички приказ заштитног знака Удружења има следећи изглед:  округлог облика, пречника 2 сантиметра, са исписаним словом У – двоструко спојено  и словом С – двоструко одвојено.

Члан 25.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Председавајући Оснивачке скупштине Удружења

________________________
Зоран Туцић

Биографије и фотографије аутора (осим ако другачије није назначено) су под лиценцом Creative Commons: Ауторство-Делити под истим условима Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationalcreativecommons.org
• За слике уметничких дела је дозвољено академско коришћење и поштена употреба.

Biographies and photos of the authors (unless otherwise noted) are licensed under Creative Commons: Attribution-Share Alike Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
• Artworks images are allowed for academic and fair use.